Brandprov | Brandtest - LTH Fullskaleprov

I ett fullskaleprov hos Institutionen för brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola har brandbeteendet hos PVC-fönster och träfönster jämförts.

Sammanfattningen visar att ett PVC-fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster.

Projektets huvudsyfte var att kartlägga brandbeteende och brandrisker för bland annat PVC-fönster under verkliga brandförhållanden då fönstren är placerade i flervåningshus.
Utvärderingen genomfördes som en jämförande studie genom experiment i fullskala där PVC-fönstren utsattes för brandpåverkan parallellt med träfönster.

Testet utfördes inne på högskolans område med hjälp av ett trevånings försökshus som försetts med fönster i de två nedersta våningarna.
Två träfönster och två PVC-fönster per våning. Två brandbelastningar testades.
Den hårdaste, som redovisas här, hade en brandbelastning på ca 95 MJ/kvm (de flesta svenska vardagsrum har en brandbelastning på< 90 MJ/kvm). Brandhärden fanns i den nedre våningen och fönstren i den våningen hade inga glas.
Fönstren i andra våningen hade treglas isolerrutor. Samtliga fönster var inåtgående med dimension 800x1200 mm

Kommentarer och observationer

Mer om Pvc-fönster & Brand

Vid ofullständig förbränning av organiskt material bildas alltid kolmonoxid (CO), en luktlös, färglös och potentiellt dödlig gas. När PVC-fönster brinner genereras dessutom koldioxid, väteklorid och vattenånga. Väteklorid (HCL) är irriterande men inte bedövande. Den kan därför fungera som en räddande varningssignal i ett tidigt skede av en brand
- när koncentrationerna fortfarande ligger under en hälsofarlig nivå.
Väteklorid reagerar med vattenånga och bildar saltsyra.

Modern inredning av syntetiska material kan ensamt ge upphov till väsentligt större vätekloridmängder i brandgaserna än vad PVC-fönstren ger.

Det bildas inte mer dioxiner och furaner när en byggnad med PVC-fönster brinner jämfört med när en byggnad med fönster av andra konstruktionsmaterial brinner.

Korosion och strukturella skador

Saltsyra är mycket korrosiv. Vid bränder bildas korrosiva miljöer från en rad olika material, därför är en snabb sanering alltid nödvändig oavsett material i fönsterkonstruktionen.

Eventuella strukturella skador beror snarare på de extremt höga temperaturerna, på över 1 000°C, än på syraangrepp.

Fönsterexperten i Sverige AB

Kontakta oss

Telefon:
042-99 505

Post- och besöksadress:
Bryggerivägen 142
253 41 Vallåkra

Via e-post: